Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 
Laatimispäivä 30.4.2018

1 Rekisterinpitäjä

Maakunnan Lasi Oy / y-tunnus 1221667-7
Yhteystiedot: Vanhatie 29, 15240
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
myynti@maakunnanlasi.com 03 874 890
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava: Tero Granqvist Yhteystiedot edellä mainitut

2. Rekisteröidyt

Tero Granqvist / Maakunnanlasi.com asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
• toiminnan kehittäminen
• tilastolliset tarkoitukset
• henkilökohtaisemman palvelun tuottaminen verkkopalveluissamme
• Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä mm. mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta kuitenkaan tietoja kolmansille osapuolille. Yritys saattaa käyttää asiakas -ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppaneiden palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta
• Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Tällaisia luetteloita voivat esim. olla postitustarrat suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen olemalla yhteydessä yrityksen tietosuojavastaavaan.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• kotisivuosoite
• laskutukseen liittyvät asiat

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen myynti@maakunnanlasi.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti tai mahdollisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä sähköpostitse tai puhelimitse
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai uutiskirjeen tilaamisen kautta
• yhteistyökumppaneiden sivustoilta digitaalisessa ympäristössä, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä joihin kirjaudutaan kutsun(linkin) kautta, evästeiden kautta tai tunnuksien avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolelle. Jos näin tapahtuu, niin olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
• Asiakas voi koska tahansa pyytää tietojensa oikaisua tai poistoa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena tietosuojavastaavalle

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppaneiden teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista

11. Tietojen säilytys

Rekisteritietoja sisältävät yhteystiedot säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa. Ainoastaan tietosuojavastaavalla on pääsy tiloihin. Asiakasjärjestelmämme on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolisilta uhkilta järjestelmää kohtaan

12. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelta lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustollamme, sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Evästeiden avulla kerätään tietoa seuraavista;
• vierailijan IP-osoite
• vierailun ajankohta
• selatut sivut ja sivujen katseluajat
• vierailijan selain
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.
Sivustolta myös kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics-palveluun jonka tarkoituksena on sivuston käytön seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Käytettävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Google analytics seurannan voi myös halutessaan kytkeä pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosasta
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.